Laury umiejętności i kompetencji
Archiwum

[inline:03]

21 stycznia 2006 r. godz. 17.00

Laury Umiejętności i Kompetencji na trwałe wpisały się w polską rzeczywistość. Kolejne edycje poszerzają ich zasięg w kierunku zjednoczonej Europy i świata. Historyczne przemiany w sferze politycznej, gospodarczej i społecznej ostatnich dziesięcioleci wymagają nadania nowej rangi przedsiębiorcom, kadrom zarządzającym, politykom, dyplomatom, działaczom samorządowym, ludziom nauki, kultury i sztuki. Proces jednoczenia się Europy wyłonił nowych bohaterów wspólnoty państw, narodów, kultury naszego kontynentu.

[inline:02]Samorządowi gospodarczemu przypadła ważna rola wspierania i promowania podmiotów polskiej gospodarki i pobudzania jej rozwoju. Nową rzeczywistość kreują przede wszystkim wielkie indywidualności, zespoły ludzi wybitnych, niekwestionowane autorytety moralne, liderzy życia gospodarczego, kulturalnego i społecznego, politycy. Niebagatelne znaczenia dla postępu cywilizacyjnego ma wyróżnienie bohaterów przemian i upowszechnianie ich osiągnięć.

W 1992 roku przedstawiciele Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach wspólnie z zarządem Telewizji Polskiej S.A. Oddział Terenowy w Katowicach, redakcjami: Radia Katowice S.A. i „Trybuny Śląskiej” postanowili, co roku nagradzać Laurami Umiejętności i Kompetencji nieprzeciętnych menedżerów, wyróżniające się firmy, organizacje i instytucje, które wprowadzają skuteczne rozwiązania restrukturyzacyjne i torują drogę nowoczesnej gospodarce rynkowej, a także autorytety moralne i najwybitniejszych reprezentantów nauki, oświaty, kultury, sztuki, polityki.

[inline:01]W roku 2003, kiedy zakończono proces integracji w UE kolejnych państw - w tym Polski - Kapituła Laurów postanowiła przyznawać nowe wyróżnienie - Platynowe Laury „Ambasador Spraw Polskich”.

Diamentowe Laury przyznaje się osobom, których autorytet jest powszechnie uznawany, a ich działalność ma wymiar ponadczasowy.

Platynowe Laury przyznawane są wybitnym osobowościom, firmom, organizacjom i instytucjom, których aktywność ma wymiar ponadregionalny i międzynarodowy, a wartości płynące z ich pracy są uniwersalne i godne naśladowania.

Platynowe Laury „Ambasador Spraw Polskich” przyznawane są osobom, które w sposób szczególny przyczyniają się do promocji Polski w świecie.

Złote Laury otrzymują osoby, przedsiębiorstwa, organizacje i instytucje, które osiągnęły sukces gospodarczy lub zawodowy, łączą swoją pracę z działalnością publiczną wykazując się wyjątkową postawą etyczną, aktywnością społeczną i uczestnictwem w akcjach charytatywnych.

LAUREACI DIAMENTOWYCH LAURÓW

[inline:21]Kolejne edycje Laurów zaowocowały gronem wspaniałych Laureatów – osobistości ze świata nauki, kultury, polityki, gospodarki, których osiągnięcia na trwałe zapisały się w historii nowożytnej, a także w świadomości polskiej i międzynarodowej społeczności.

Pierwsze Diamentowe Laury ’92 otrzymali: ówczesny prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Lech Wałęsa i arcybiskup metropolita katowicki dr Damian Zimoń. Charyzmatyczny
I prezydent III RP, Lech Wałęsa otrzymał Diamentowy Laur jako symbol „Solidarności” i odzyskanej wolności.

[inline:20]Ksiądz arcybiskup został odznaczony Laurem za negocjacje ze strajkującymi pracownikami FSM w Tychach i doprowadzenie do zakończenia strajku. Uroczyste wręczenie Diamentowego Lauru ks. arcybiskupowi odbyło się w 1996 r. Podczas Mszy Św. W krypcie katedry Chrystusa Króla w Katowicach.

Diamentowy Laur ’94 otrzymał Andrzej Olechowski – mąż stanu, wybitna osobowość, człowiek, którego autorytet i zaangażowanie na zajmowanym stanowisku doprowadziły między innymi do wejścia Polski w struktury Unii Europejskiej, przesądzając tym samym o wprowadzeniu w naszym kraju gospodarki rynkowej.

[inline:19]Ksiądz biskup prof. Dr hab. Alfons Nossol, ordynariusz Diecezji Opolskiej, kapłan, badacz, nauczyciel i wychowawca otrzymał Diamentowy Laur ’95 za skuteczne działanie na rzecz utworzenia Uniwersytetu Opolskiego i stworzenie diecezjalnej sieci stacji Caritas, powszechnie służącej ludziom starszym i chorym.

Ojciec Święty Jan Paweł II otrzymał Diamentowy Laur ’96 jako dar i votum dziękczynne dla największego w świecie autorytetu w wymiarze ponadczasowym. Uroczystość wręczenia odbyła się 22.01.1997 r. w trakcie specjalnej, prywatnej audiencji w watykańskiej bibliotece Ojca Świętego.

[inline:18]Na Jasnej Górze w auli Jana Pawła II przekazano na ręce przeora paulinów, Ojca Izydora Matuszewskiego Diamentowy Laur ’97 dla duchowej stolicy Polski – Klasztoru Jasnogórskiego. Ofiarując Diamentowy Laur Klasztorowi Jasnogórskiemu Kapituła wyraziła podziękowanie za możliwość gromadzenia się wokół Matki Boskiej Częstochowskiej w sytuacjach dla Polski i dla Polaków najważniejszych. Laur jest wyrazem wdzięczności za to, że miliony pielgrzymów wspartych modlitwą Jana Pawła II uprosiły wolność dla naszego kraju, która pozwala Polakom tę wolność na nowo budować i żyć coraz godniej.

[inline:17]Ofiarując Diamentowy Laur Kapituła pragnęła zwrócić uwagę na to, że również we współczesnej rzeczywistości państwa polskiego i jego narodu odczuwamy potrzebę korzystania z siły autorytetu, jakim jest Klasztor Jasnogórski oraz podkreślić nieprzemijające wartości nauki społecznej Kościoła.

Laureatem Diamentowego Lauru ’98 został wybitny mąż stanu, premier rządu Rzeczypospolitej Polskiej Jerzy Buzek. Kapituła Laurów przyznała wawrzyn premierowi, za to, że stojąc na czele rządu, przygotował i wprowadził z ogromną determinacją niezwykle ważne reformy ustrojowe, w tym reformę administracyjną państwa.

[inline:16]Kapituła Laurów ’99 postanowiła wyróżnić Diamentowym Laurem wybitnego męża stanu, byłego sekretarza generalnego NATO, sekretarza generalnego Rady Unii Europejskiej, wysokiego przedstawiciela ds. wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa, sekretarza generalnego Unii Zachodnioeuropejskiej Javiera Solanę Madariagę za zasługi dla naszego kraju, zwłaszcza zaś za osobiste zaangażowanie w przyjęcie Polski do NATO w 1999 roku.

Drugi Diamentowy Laur Kapituła Laurów ’99 przyznała Bronisławowi Geremkowi, byłemu ministrowi spraw zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej, w uznaniu wybitnych osiągnięć i sukcesów w kierowaniu polską polityką zagraniczną oraz za rozważny, a jednocześnie nowoczesny i dynamiczny styl uprawiania tejże polityki.

[inline:15]Przyznając Diamentowy Laur 2000 dla Jana Nowaka Jeziorańskiego, pisarza i polityka, słynnego „kuriera z Warszawy”, wieloletniego dyrektora polskiej rozgłośni Radia Wolna Europa, Kapituła pragnęła podziękować za ofiarną działalność na rzecz niepodległej i suwerennej Polski, którą nieprzerwanie prowadził ponad 60 lat.

W 2001 roku Kapituła przyznała dwa Diamentowe Laury Umiejętności i Kompetencji: profesorowi Zbigniewowi Brzezińskiemu i profesorowi Ojcu Mieczysławowi Albertowi Krąpcowi.

[inline:14]Prof. Zbigniew Brzeziński udzielił silnego poparcia i osobiście zaangażował się w proces pokojowego odzyskania przez Polskę niepodległości. Obecność Brzezińskiego w Białym Domu, zwłaszcza w krytycznych chwilach 1980 roku, była prawdziwym zrządzeniem Opatrzności. Wsparł także staranie Polski o wejście do NATO i wniósł znaczący wkład w proces transformacji politycznej i gospodarczej w kraju po 1981 roku i doprowadził do powołania Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Wykreował autorskie koncepcje obrony praw człowieka i wpłynął na ich realizację w Państwach Europy Zachodniej i Stanach Zjednoczonych.

[inline:13]Prof. Zbigniew Brzeziński stworzył i kreował epokowe rozwiązania mające fundamentalne znaczenie dla strategii normalizacji stosunków międzynarodowych i poprawy bezpieczeństwa światowego. Diamentowy Laur Umiejętności i Kompetencji wręczono profesorowi Zbigniewowi Brzezińskiemu 13 maja 2002 roku w sali Sejmu Śląskiego w Katowicach podczas konferencji pt. „Unia Europejska szansą dla Polski”

[inline:07]Profesorowi Ojcu Mieczysławowi Albertowi Krąpcowi Laur przyznano za obdarzenie świata filozofią, którą uprawia w przekonaniu, że prawda o rzeczywistości, prawda o człowieku i ludzkiej kulturze służy konkretnemu człowiekowi w każdym czasie, również obecnie, a człowiek jako osoba, podmiot świadomego i wolnego działania, byt o wymiarze transcendentalnym, obdarzony jest suwerennością, której cześć może przekazać państwu, a nie odwrotnie.

[inline:11]Ojciec M.A. Krąpiec, rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego wyniósł tę uczelnię do rangi jednej z najwyższych uczelni katolickich w świecie w czasie niesprzyjającym ani humanizmowi ani tradycji chrześcijańskiej.

W 2002 roku Diamentowy Laur dla Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Aleksandra Kwaśniewskiego przyznano za to, że w czasie swojej kadencji konsekwentnie realizuje ideę „Prezydenta wszystkich Polaków” i pracy dla dobra Ojczyzny ponad politycznymi podziałami.

[inline:10]W czasie swojej prezydentury Aleksander Kwaśniewski działa na rzecz pojednania narodów i pokoju na świecie.

Rok 2003 wszedł do historii Polski i świata jako czas zjednoczenia z Unią Europejską. Laureatami tej edycji zostali: Danuta Hubner i Wojciech Kilar.

[inline:09]Minister ds. europejskich Danuta Hubner - kobieta polityk, naukowiec o niepospolitych zaletach zyskała uznanie Kapituły za wieloletnie, nacechowane wysokim poziomem merytorycznym działania na rzecz przystąpienia Polski do Unii Europejskiej.

Wojciech Kilar, kompozytor o międzynarodowej sławie uhonorowany został Diamentowym Laurem za twórczość muzyczną, która stanowi nieoceniony wkład w nasze dziedzictwo kulturowe i promuje polską kulturę w świecie.

[inline:08]Laureatem Diamentowego Lauru 2004 został polityk, Prezydent Czechosłowacji w Latach 1989-1992 i Republiki Czeskiej w latach 1993-2003, pisarz, dramaturg oraz Tadeusz Mazowiecki polityk, Premier Pierwszego Rządu III Rzeczypospolitej w latach 1989-1990, publicysta, działacz społeczny.

Uroczystości wręczenia Laurów Umiejętności i Kompetencji gromadzą członków Kapituły, Laureatów, przedstawicieli dyplomacji, parlamentarzystów, reprezentantów władzy rządowej i samorządowców wszystkich szczebli, a także ludzi nauki, oświaty, kultury, sztuki, gospodarki i polityki. Są one także okazją do znakomitych koncertów.

oprac. organizator