Dane osobowe
Dane osobowe

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Administratorem Danych Osobowych jest Dom Muzyki i Tańca z siedzibą w Zabrzu, przy ul. Gen. de Gaulle'a 17, 41-800 Zabrze.
  • adresem email: sekretariat@dmit.com.pl,
  • telefonicznie pod numerem 32 271-56-41,
  • pisemnie na adres DMiT ul. Gen. de Gaulle'a 17, 41-800 Zabrze.
 2. U Administratora danych osobowych wyznaczony jest inspektor ochrony danych, z którym można się skontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, poprzez:
  • email: iod@dmit.com.pl,
  • pisemnie na adres DMiT ul. Gen. de Gaulle'a 17, 41-800 Zabrze.
 3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu:
  • nawiązania kontaktu związanego z zapytaniem lub komentarzem, na który oczekujecie Państwo odpowiedzi;
  • przesyłania zamówionych przez Państwa wiadomości e-mail;
  • realizacji rezerwacji / zakupu biletu;
  • zawarcia i wykonania umowy, realizacji praw i obowiązków wynikających z organizowanych wydarzeń itp.;
  • wykonywania obowiązków wynikających z przepisów o podatkach i o rachunkowości; w celu dochodzenia roszczeń związanych z zawartą umową.
 4. Administrator może przekazywać dane osobowe podmiotom przetwarzającym dane na zlecenie administratora w zakresie usług związanych z realizacją obowiązków i uprawnień wynikających z umowy – przy czym takie podmioty przetwarzają dane osobowe na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniem administratora. Dane osobowe nie są wykorzystywane w innym celu, niż w tym w którym zostały zebrane.
 5. Dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych (rachunkowych) lub do momentu wycofania zgody, jeżeli podstawą przetwarzania jest udzielona zgoda.
 6. W związku z przetwarzaniem o którym mowa wyżej, przysługują Państwu następujące prawa:
  • prawo dostępu do treści danych osobowych,
  • prawo żądania ich sprostowania (korekty),
  • prawo usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania,
  • prawo przenoszenia danych osobowych do innego administratora,
  • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
  • prawo wycofania zgody w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest zgoda,
  • prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 7. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych lub inspektorem ochrony danych.