Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności

Dom Muzyki i Tańca w Zabrzu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony intewrnetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetwoej dmit.com.pl

  • Data publikacji strony internetowej: 25.09.2005
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 14.12.2019

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 04 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

1.1.1 - złożone elementy graficzne
3.3.2 - brak opisów etykiet formularzy.
4.1.2 - brak opisów elementów cyfrowych,
4.1.2 - przestarzałe elementy kodu,
4.1.2 - błędne opisy pól formularzy

Oświadczenie sporządzono dnia 01.04.2021.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Pani. Anna Duszel, a.duszel@dmit.com.pl.Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu (32) 271-56-41 wew 38. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audio deskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich (https://www.rpo.gov.pl/content/jak-zglosic-sie-do-rzecznika-praw-obywatelskich)

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

W budynku Domu Muzyki i Tańca, położonym przy ul. gen. de Gaulle'a 17, dostęp dla osób niepełnosprawnych odbywa się za pomocą dwóch platform przyschodowych typu DELTA, zlokalizowanych wewnątrz obiektu. Podczas imprez organizowanych w Domu Muzyki i Tańca urządzenia obsługiwane są przez pracowników ochrony.

Przed wejściem do budynku Domu Muzyki i Tańca w Zabrzu przy ul. Gen. de Gaulle'a 17 znajdują się dwie platformy przyschodowe typu DELTA umożliwiające osobom niepełnosprawnym wejście do budynku.

Przy platformach zainstalowane są dzwonki do przywołania pracownika obsługującego urządzenia.

Dodatkowa platforma przyschodowa typu DELTA znajduje się na zewnątrz obiektu przy schodach rampy prowadzących na scenę, by umożliwić dostęp na scenę osobom z niepełnosprawnościami.

W Domu Muzyki i Tańca znajdują się toalety przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

Kasa znajduje się na parterze budynku