Konferencja Inauguracyjna Projektu
Archiwum

26 listopada 2008 r. od godz. 18.00 w Kawiarni Artystycznej Domu Muzyki i Tańca w Zabrzu odbyła się konferencja inaugurująca realizację projektu „Integracja organizacji kulturalnych z obszarów wiejskich województwa śląskiego szansą na profesjonalizację i podniesienie efektywności ich działania”. Projekt jest realizowany w partnerstwie przez Fundację ARTeria oraz firmę VENOS STUDIO, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem projektu jest podniesienie efektywności działań organizacji kulturalnych przede wszystkim z obszarów wiejskich (ale nie tylko) woj. śląskiego w zakresie równouprawnionego udziału w kreowaniu lokalnej i regionalnej polityki kulturalnej poprzez ich integrację, usieciowienie i podniesienie profesjonalizacji działań.
Ramowy program konferencji:
• Powitanie oraz krótkie omówienie podstawowych aspektów projektu, przedstawienie jego realizatorów - Anna Ochmann (prezes Fundacji ARTeria);
• Szczegółowe omówienie projektu, jego odbiorców, działań już zrealizowanych oraz przewidzianych w ramach realizacji; krótkie przedstawienie organizacji już biorących udział w projekcie - Wenacjusz Ochmann (VENO’S STUDIO);
• Omówienie sytuacji organizacji pozarządowych w woj. śląskim wg raportu Klon/Jawor z 2008 r. oraz przedstawienie – w zarysie – możliwości pozyskiwania funduszy przez NGO z instytucji grandodawczych – Iwona Niedojadło (Muster-in).
Zapraszamy, wstęp wolny.

INFORMACJA O PROJEKCIE:

Jednym z celów statutowych Fundacji ARTeria są działania mające na celu profesjonalizację III sektora, tworzenie podstaw do nawiązania współpracy pomiędzy NGO, przygotowanie organizacji pozarządowych do aktywnego uczestniczenia w życiu publicznym i podnoszenie skuteczności ich działania.
Organizacje pozarządowe pełnią bardzo ważną rolę w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego, w kształtowaniu kulturowej tożsamości, w rozwoju społecznym i gospodarczym. Atutem organizacji pozarządowych są: zaangażowani ludzie i ciekawe pomysły, najczęstszymi problemami: rozproszenie działań, brak współpracy, brak umiejętności efektywnej organizacji i profesjonalnego zarządzania. Wszystko to powoduje, iż mają one duże trudności z tworzeniem reprezentacji na poziomie lokalnym, jak również z byciem równoprawnym partnerem dla samorządów czy instytucji użyteczności publicznej, często też nie rozwijają współpracy z innymi przedstawicielami III sektora. Stąd celem naszego projektu jest podniesienie efektywności działań organizacji kulturalnych przede wszystkim z obszarów wiejskich (ale nie tylko) woj. śląskiego w zakresie równouprawnionego udziału w kreowaniu lokalnej i regionalnej polityki kulturalnej poprzez ich integrację, usieciowienie i podniesienie profesjonalizacji działań. Chcemy ten cel realizować poprzez: utworzenie lokalnej koalicji branżowej, wzmocnienie powiązań i wymiany informacji pomiędzy organizacjami, realizowanie wspólnych projektów, wsparcie szkoleniowo – doradcze.
Do udziału w projekcie zapraszamy organizacje przede wszystkim z terenów wiejskich, ale także inne - bez względu na teren ich działalności. W ramach działań przewidzieliśmy dla uczestniczących w projekcie organizacji m.in:
• warsztaty opracowania strategii rozwoju,
• szkolenia na temat pozyskiwania funduszy dla organizacji kulturalnych,
• warsztaty z zakresu pisania projektów,
• warsztaty na temat organizacji imprez.
Kolejnym aspektem realizacji projektu będzie stworzenie sieci współpracy obejmujące: warsztaty strategiczne dla nowopowstałego porozumienia, warsztaty dotyczące zasad współpracy i organizacji porozumienia oraz doradztwo zarówno dla poszczególnych NGO jaki dla samego porozumienia.
Fundacja ARTeria pozyskała finansowanie na realizację projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 5.4.2 „Tworzenie i wspieranie porozumień (sieci) organizacji pozarządowych o charakterze terytorialnym i branżowym".
Partnerem w realizacji projektu jest - również zabrzańska – firma VENO’S STUDIO, która ma duże doświadczenie w realizacji projektów w szeroko rozumianych przemysłach kultury (działa w tej sferze nieprzerwanie od 1996 r.). W latach 2006 – 2007 z ogromnym sukcesem zrealizowała projekt szkoleniowo – doradczy „Działasz w kulturze? Załóż firmę”. Od kwietnia tego roku zaprasza kobiety, które nie pracują zawodowo i które chciałyby połączyć swoje artystyczne hobby z pracą, do udziału w projekcie „Artystyczne pasje szansą na nowy zawód dla młodych matek”.
Projekt jest realizowany od 1 września 2008 r. do 30 grudnia 2009 r., współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Strona internetowa projektu: www.artnet-ngo.pl